Oppstart av Regionalt forum Agder

Regionalt forum Agderer en åpen møteplass mellom akademia, næringsliv, innbyggere og politikere. Målet er å skape engasjement og dialog omkring viktige utviklingsutfordringer på Agder, samt bidra til en styrket dialog mellom forskning og de pågående sosiale og politiske debatter på Agder. Forumet skal være en brobygger mellom nasjonale, internasjonale trender og debatter, og lokale/regionale diskusjoner. Aktuelle aktører, resurspersoner og representanter settes sammen for å belyse ulike sider ved de spørsmål som er oppe til debatt. Regionalt forum skal ikke erstatte
nåværende fora, men fungere som et supplement til disse. Regionalt forum Agder vil være et samarbeid mellom sekretariatet for VRI- Agder, Regionplan Agder 2020 og RIS senteret ved UiA og skal adressere utfordringer og muligheter på Agder.
Sentrale beslutningstakere vil gjennom dialog og diskusjon få kunnskap som gjør dem i stand til å fatte viktig vedtak for videre vekst og utvikling i regionen. Det lages et årlig handlingsprogram for forumet.
For 2014/2015 er det planlagt følgende arrangement i regi av Regionalt forum Agder: ArendalsUKA. Tema: Norsk innovasjonspolitikk på ville veier?
September: Kristiansand. Tema: Agderkomp, hva er det?
November: Risør. Tema: annå ikke avklart